rhy.fi
Seuran säännöt

                                                           

PUOKION METSÄSTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT

 

1 §

Yhdistyksen nimi: Puokion Metsästäjät ry.

Kotipaikka: Puolangan kunta Oulun läänissä

Perustamisaika: Yhdistys on perustettu helmikuun 15. päivänä 1967 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura

 

2 §

SEURAN TARKOITUS

Seuran tarkoituksena on harjoittaa

 1. järkiperäistä metsästystä
 2. riistanhoito- ja luonnon suojelutoimintaa
 3. metsästysampumaurheilua ja
 4. kenneltoimintaa

 

3 §

SEURAN TOIMINTAMUODOT

Tarkoitustaan seura toteuttaa

 1. hankkimalla käyttöönsä metsästys- ja riistanhoitoalueita
 2. suorittamalla riistanhoitotöitä
 3. valvomalla metsästys- ja riistanhoitoalueillaan tapahtuvaa metsästystä
 4. seuraamalla toimialueensa riistatilannetta
 5. huolehtimalla luonnon suojeluun liittyvistä käytännön toimista
 6. kouluttamalla jäseniään ja
 7. edistämällä metsästyskoiratoimintaa

 

4 §

SEURAN JÄSENET

Katso jäsenet alasivu osoitteesta www.puokionmetsastajat.fi

Puokion Metsästäjät ry:n jäseneksiottoperusteet:

Jäseneksi voidaan ottaa henkilö

 1. joka asuu Puokion kylässä
 2. joka on Puokiolla tai muualla asuva Puokion kylässä maata omistava ja maansa seuralle metsästyskäyttöön vuokraava

Maanvuokrauksen perusteella jäseneksi voidaan hyväksyä vuokraaja ja hänen perillisensä avio/avopuolisoineen alenevassa polvessa.

Lisäksi voidaan harkinnan perusteella seuran yleisten etujen mukaisesti  ottaa jäseniä myös jäseneksiottoperusteiden ulkopuolelta.

Jos maavuokrasopimus puretaan tai maanomistaja ei uusi vuokrasopimusta, voidaan sen perusteella otetut jäsenet johtokunnan päätöksellä erottaa.

Kaikki seuran nykyiset jäsenet säilyttävät saavuttamansa jäsenoikeudet.

 

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

 

5 §

JÄSENTEN VELVOITTEET JA MAKSUT

Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan seuran sääntöjä ja päätöksiä, sekä suorittamaan seuraan liittyessään liittymismaksun ja helmikuun loppuun mennessä vuotoisen jäsenmaksun, jonka suuruuden seuran talvikokous vuosittain määrää.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen ovat vapautetut jäsenmaksuista ja riistanhoitovelvoitteista.

 

6 §

SEURASTA EROAMINEN

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

 

7 §

SEURASTA EROTTAMINEN

Seuran johtokunta voi erottaa jäsenen, joka

 1. laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen
 2. toimii yhdistyksen sääntöjen ja hyvien metsästystapojen vastaisesti
 3. rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä tai
 4. toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti.

Ennen päätöksentekoa johtokunnan on varattava asianomaiselle jäsenelle tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen.

Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisesti seuran johtokunnalle 30 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä po. päivää lukuun ottamatta. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös heti määräajan päätyttyä. Muussa tapauksessa jäsen katsotaan erotetuksi vasta sitten, kun seuran kokous on vahvistanut erottamispäätöksen.

Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa lakkaamista hänelle kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

 

8 §

SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista talvikokous pidetään tammikuussa ja kesäkokous kesä-syyskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon vähintään 7 päivää ennen kokousta

 1. sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä tai
 2. kirjallisena ilmoituksena jäsenille.

 

 

9 §

TALVIKOKOUSASIAT

Talvikokouksessa käsitellään seuraavat asiat

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa
 2. Todetaan kokouksen laillisuus
 3. Hyväksytään työjärjestys
 4. Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta
 5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille
 6. Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali
 7. Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle
 8. Toimitetaan kahden tilintarkastajan ja heidän henkilökohtaisen varamiestensä vaali alkaneelle toimintavuodelle
 9. Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten ja määrätään jäsenten riistanhoitovelvoitteet sekä päätetään mahdollisen riistanhoitovelvoitemaksun määräämisestä ja suuruudesta
 10. Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta, kannattavien henkilöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta sekä kannattavien yhteisöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta.
 11. Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio
 12. Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset, milloin seuran jäsen on sääntöjen 7 §:n mukaan saattanut erottamisensa seuran kokouksen ratkaistavaksi
 13. Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin
 14. Käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat
 15. Päätetään tehtävistä esityksistä
 16. Keskustellaan muista mahdollisista esille tulleista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

 

10  §

KESÄKOKOUSASIAT

Kesäkokouksessa päätetään seuran metsästysjärjestelyistä. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokouskutsussa mainituista asioista.

 

11 §

SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun seuran kokous niin päättää tai johtokunta katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.

Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti seuran johtokunnalle. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä sääntöjen 8 §:ssä on määrätty.

 

12 §

PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN

Seuran, sen johtokunnan, toimikuntien, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

 

13 §

SEURAN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä kannattavia jäseniä lukuun ottamatta on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

Sääntöjen muuttamisesta, seuran purkamisesta tai seuran omaisuuden pääosan luovuttamisesta koskevassa asiassa seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

 

14 §

SEURAN TILI- JA TOIMINTAVUOSI

Seuran tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Johtokunnan tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös tarkastajille tarkastettavaksi vähintään kahta viikkoa ennen talvikokousta. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa johtokunnalle viimeistään kaksi päivää ennen talvikokousta.

 

15 §

SEURAN JOHTOKUNTA JA SEN EROTTAMINEN

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa talvikokouksen valitsema johtokunta.

Johtokuntaan kuuluu yhdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja sekä kahdeksi vuodeksi valitut 8 jäsentä. Johtokunnan jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet. Ensimmäisellä kerralla eroaa arvan perusteella puolet johtokunnan jäsenistä. Tämän jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, seuran kokous valitsee hänen tilalleen jäljellä olevaksi  toimikaudeksi uuden jäsenen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Johtokunta valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta, milloin nämä katsovat kokouksen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaatii.

 

16 §

PÄÄTÖSVALTAISUUS

Johtokunta on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

 

17 §

SEURAN NIMENKIRJOITTAJAT

Seuran nimet kirjoittaa seuran puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai sihteeri kukin erikseen.

 

18 §

JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄT

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti

 1. toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti
 2. olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti
 3. suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa sen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti
 4. vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat toimikunnat, valiokunnat, jaostot ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä johtokunnalle vastuullisia tehtäviä
 5. vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta
 6. vastata jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista
 7. toimittaa riistanhoitoyhdistykselle pyydetyt toimintatiedot
 8. nimetä edustajat Puolangan Rhy:n kokouksiin, ellei seuran talvikokous ole asiasta jo päättänyt
 9. vastata seuran kokousten antamista velvoitteista
 10. pitää seuran jäsenluetteloa
 11. hoitaa huolellisesti seuran taloutta ja omaisuutta
 12. hoitaa seuran tiedotustoimintaa
 13. hyväksyä ja erottaa jäsenet
 14. valita sekä tarvittaessa erottaa seuran toimihenkilöt
 15. päättää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä tehdä esityksiä muista huomionosoituksista
 16. tehdä metsästysvuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset sekä
 17. ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

 

19 §

SEURAN METSÄSTYSSÄÄNNÖT JA HIRVIELÄINTEN JAHTISÄÄNNÖT

Seuran yleiset metsästyssäännöt ja hirvieläinten jahtisäännöt ja niihin tehtävät muutokset vahvistetaan seuran kokouksissa.

 

20 §

SEURAN VAROJEN JA ARKISTON SIIRT SEURAN PURKAUTUESSA

Jos seura puretaan, käytetään sen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran toimintaa lähellä  olevaan tarkoitukseen.

Seuran arkisto siirretään Suomen Metsästysmuseoyhdistys – Jaktmuseiföreningen i Finland ry:lle ( = Suomen Metsästysmuseo)

Seuran purkautumisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisten lisäksi Puolangan Rhy:lle.

 

MUUTA

Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.

 

 

Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua